SUMARUL STATUTULUI AAOPFR

Asociatia Armatorilor si Operatorilor Portuari – Fluviali din România functioneaza ca asociatie de utilitate publica în baza H.G. nr. 356/2001. Asociatia are nationalitate româna, este apolitica, nonguvernamentala si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

Sediul asociatiei este în România, municipiul Galati, str. Albatrosului, nr. 2, Bl. N1, Ap. 02,  judetul Galati.

Scopul asociatiei este de a reprezenta în egala masura interesele tuturor membrilor asociati fata de autoritatile administratiei de stat, de organismele interne si internationale sau alte asociatii si institutii cu care intra în relatii prin activitatea lor, precum si realizarea unor activitati de interes general, comunitar sau personal nepatrimonial al membrilor sai. Asociatia isi va desfasura activitatea pentru realizarea urmatoarelor obiective:

 • Promovarea unor proiecte de acte normative si acorduri internationale privind activitatile de interes pentru membrii asociatiei, precum si modificarea celor existente.
 • Stabilirea unei strategii si politici comune fata de hotarârile, deciziile si reglementarile interne si internationale care privesc direct sau indirect domeniile de activitate ale membrilor asociati.
 • Initierea unor actiuni pentru protejarea membrilor asociatiei aflati în situatii dificile, prin colaborarea cu institutiile abilitate ale statului.
 • Colaborarea la nivel guvernamental si/sau al administratiilor locale în vederea elaborarii de proiecte si programe pentru sustinerea activitatilor din domeniul transportului naval, operatiunilor portuare si din domenii conexe acestora.
 • Informarea membrilor asociatiei asupra evenimentelor prezente si de perspectiva care influenteaza sau pot influenta activitatea membrilor asociati si interesele acestora.
 • Analiza cauzelor care au generat situatii de criza în domeniul transportului naval si operatiunilor portuare si propunerea de solutii pentru depasirea acestor situatii si a efectelor pe termen mediu si lung.
 • Corelarea politicii de personal, investitii, modernizari si a politicii economice a membrilor asociati în conformitate cu situatia de moment si perspectiva interna si internationala.  
 • Desfasurarea de activitati economice directe, cu caracter accesoriu, în strânsa legatura cu scopul principal al asociatiei.
 • Initierea actiunilor pentru exercitarea drepturilor conferite de lege asociatiilor de utilitate publica: concesionarea de servicii publice fara caracter comercial, alocarea de resurse financiare din bugetul de stat si bugetele locale pentru aplicarea programelor adoptate de asociatie.
 • Actionarea în Contencios administrativ în vederea modificarii sau interzicerii  aplicarii prevederilor unor acte normative, a acordurilor bilaterale, reglementarilor, instructiunilor sau a metodologiilor care lezeaza interesele asociatiei sau doar a unora din membrii sai;
 • Urmareste si intervine pentru aplicarea nediscriminatorie si egala a drepturilor conferite de lege, a conditiilor contractuale, cât si a tuturor informatiilor si serviciilor pe care trebuie sa le ofere - conform prevederilor legale – autoritatile si reprezentantii acestora.
 • Sprijinirea si organizarea activitatilor de specializare profesionala, perfectionarea, calificarea si recalificarea, orientarea si reorientarea fortei de munca, pentru membrii sai si pentru toate categoriile de solicitanti, putând initia sau participa la actiuni de specializare - perfectionare si schimburi de experienta în tara si în strainatate, de asemeni putând initia, organiza si sprijini sub toate aspectele, forme de pregatire la niveluri mediu si superior în domenii de interes, în conditiile legii.
 • Sustinerea directa a intereselor membrilor sai prin asigurarea de servicii, facilitati, informatii de afaceri, studii, organizarea si administrarea de târguri si expozitii, pagina web sau alte actiuni promotionale.
 • Editarea de ziare, reviste, carti, buletine informative proprii, publicatii de informare si reclama comerciala si cooperarea cu mass–media pentru sustinerea intereselor membrilor sai, precum si pentru promovarea actiunilor asociatiei.

Resursele patrimoniale ale asociatiei sunt constituite din urmatoarele categorii:

a) cotizatiile membrilor;
b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
c) dividendele societatilor comerciale înfiintate de A.A.O.P.F.R.;
d) donatii, sponsorizari sau legate;
e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
f)  alte venituri prevazute de lege.

Poate fi membru asociat, orice persoana juridica care:

 • desfasoara una sau mai multe din activitatile de transport  marfuri sau persoane pe caile navigabile interioare, operatiuni portuare sau alte activitati conexe (pilotaj, remorcaj/împingere, agenturare nave, brokeraj, inspectii si survey, salvare, reparatii nave, asigurari în domeniu transportului naval si alte activitati asemenea);
 • prezinta garantia seriozitatii în desfasurarea activitatilor sale si în relatiile cu partenerii;
 • poseda autorizatie emisa de Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului sau alte aprobari emise de catre organele de stat abilitate, în domeniile de activitate enuntate la litera a) de mai sus;
 • recunoaste statutul asociatiei si se obliga sa achite taxa de înscriere si cotizatia hotarâte de Adunarea Generala.

Dobândirea calitatii de membru al asociatiei se face pe baza de cerere, aprobata de Consiliul director la propunerea conducerii executive, iar calitatea de membru al asociatiei este atestata de Certificatul de membru A.A.O.P.F.R., care se elibereaza dupa aprobarea cererii de catre Consiliul Director.”

Membrii A.A.O.P.F.R. au urmatoarele drepturi:

(1) sa participe la adunarile generale;
(2) sa aleaga si sa fie alesi în functiile de conducere;
(3) sa ia parte la activitatile organizate de asociatie;
(4) sa foloseasca banca de date si cunostiintele specialistilor asociatiei;
(5) sa participe la întâlnirile interne si internationale specifice activitatilor asociatiei ca reprezentanti ai acesteia;
(6) sa beneficieze de rezultatul demersurilor întreprinse de asociatie pentru o cât mai eficienta activitate în domeniu;
(7) sa solicite orice ajutor statutar;
(8) sa primeasca Certificat de membru A.A.O.P.F.R.
(9) sa beneficieze de prioritate si facilitati la toate serviciile asigurate de sau prin asociatie tertilor.

Membri asociati au urmatoarele obligatii:

(1) sa respecte prevederile prezentului statut si hotarârile Adunarii generale;
(2) sa participe prin mijloace proprii sau atrase, la actiunile, proiectele, demersurile întreprinse de asociatie pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;
(3) sa contribuie prin mijloace financiare proprii sau atrase la aplicarea proiectelor/programelor aprobate si realizarea unor obiective sau activitati de interes pentru asociatie;
(4) sa nu întreprinda actiuni de natura a prejudicia interesele asociatiei si ale membrilor sai;
(5) sa-si achite obligatiile financiare angajate fata de asociatie: cotizatia, alte contributii financiare hotarâte de Adunarea generala etc. de la data primirii în asociatie, pâna la data pierderii calitatii de membru. Cuantumul cotizatiei anuale se stabileste de Adunarea Generala pe trei nivele, în functie de cifra de afaceri a fiecarui membru asociat;
(6) sa participe la adunarile generale ordinare si extraordinare si la sedintele Consiliului director la care este invitat;
(7) sa se prezinte la adunarea anuala cu Certificatul de membru pentru viza.

Organele asociatiei sunt:

1. Adunarea Generala;
2. Consiliul Director;
3. Cenzorul.

ADUNAREA GENERALA

Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor asociati, care se întruneste în sedinte ordinare si extraordinare.
Adunarea generala este statutar constituita atunci când se asigura participarea – personal sau prin reprezentare – a cel putin jumatate plus 1 din membrii asociati.     Hotarârile adunarii generale se adopta cu votul a  2/3 din numarul voturilor exprimate de membrii prezenti/reprezentati în adunare.

Hotarârile adunarilor se iau prin vot deschis.   Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nul?.
 
Hotarârile adoptate de adunarea generala, în limitele legii, sunt obligatorii pentru toti membrii asociati, chiar si pentru cei care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotriva;
 
Atributiile Adunarii Generale

(1) Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale asociatiei;
(2) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
(3) Alegerea si revocarea membrilor consiliului director, a cenzorului;
(4) Înfiintarea de filiale;
(5) Schimbarea sediului;
(6) Modificarea actului constitutiv si al statutului;
(7) Constituirea/aderarea la federatii, alte asociatii sau companii/structuri economice, dizolvarea si lichidarea asociatiei si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare, în cazul în care la data respectiva nu mai este asociatie de interes public;
(8) Orice alte probleme de interes pentru asociatie.

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul director este organul care asigura executarea hotarârilor adunarii generale si este format din 3 membri, din care 1 presedinte, 1 vicepresedinte cu problemele companiilor de navigatie si 1 vicepresedinte cu problemele operatorilor portuari  si cu activitati conexe transportului naval.

Membrii consiliului director sunt alesi – prin vot secret - dintre reprezentantii legali ai membrilor asociatiei, pentru o perioada de doi ani cu dreptul de a fi realesi. Oricare dintre membrii consiliului director poate fi revocat de adunarea generala cu votul a 2/3 din numarul membrilor asociati prezenti la adunare. Organizarea si functionarea consiliului director va fi stabilita prin regulamentul sau de functionare.

CENZORUL ASOCIATIEI

Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor. Nu poate fi cenzor, iar daca a fost ales decade din mandatul sau:

a) un membru al consiliului director;
b) o ruda pâna la gradul al patrulea inclusiv sau sotia (sotul) unuia din membrii consiliului director;
c) o persoana care primeste sub orice forma, pentru alte functii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la asociatie;

Cenzorul se alege de adunarea generala. Durata mandatului sau este de 2 ani si poate fi reales. Cenzorul asociatiei are urmatoarele competente:

(1) Verifica modul de administrare a patrimoniului asociatiei;
(2) Întocmeste rapoarte privind administrarea patrimoniului;
(3) Îndeplineste mandatul încredintat de adunarea generala;
(4) Poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot.

MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI

Modificarea actului constitutiv si al statutului asociatiei este atributul exclusiv al Adunarii Generale Extraordinare, care poate hotarî cu minimum 2/3 din numarul voturilor exprimate de membrii asociati prezenti/reprezentati în adunare, vot exprimat direct, prin împuternicit sau în scris.

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Dizolvarea/lichidarea asociatiei se va face dupa procedurile prevazute de lege pentru asociatii de utilitate publica. În cazul în care la data dizolvarii asociattia nu mai este de utilitate publica lichidarea se va face în conformitate cu hotarârea adunarii generale, care va hotarî dizolvarea si lichidarea asociatiei.

DISPOZITII FINALE

Asociatia Armatorilor si Operatorilor Portuari – Fluviali din România, în conditiile legii, poate constitui o federatie, sau se poate afilia la federatii existente sau la alte organisme interne si internationale similare. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la asociatii.